Zápis z jednání Školské rady 30.8.2022

 • volba předsedy
 • schvalování školního řádu MŠ a ZŠ pro rok 2022/2023
 • informace ke změnám ve škole

Aktuálně školská rada nemá předsedu.

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech  školách zřizuje Školská rada.

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové Školské rady:

 

Mgr. Marie Tetourová – zástupce pedagogů

MUDr. Tereza Bartošová – zástupce rodičů

Tomáš Lang – zástupce rodičů

Josef Mašek – zástupce zřizovatele

Renata Medalová – zástupce zřizovatele

 

Zápisy z jednání školské rady: